Privacyverklaring RT Praktijk Stip

Feb 2022

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb ik deze privacyverklaring opgesteld, zodat ik je beter kan informeren over hoe ik met de gegevens In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb ik deze privacyverklaring opgesteld, zodat ik je beter kan informeren over hoe ik met de gegevens van jou en je kind(eren) omga. Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

1. Mijn gegevens

RT Praktijk Stip
Molenkampweg 9
7971 BN Havelte
KvK: 63217597
info@rtpraktijkstip.nl
www.rtpraktijkstip.nl
Eigenaar, uitvoerend en bevoegd Remedial Teacher: Esther Hellemans

2. Persoonsgegevens die ik verwerk

• Voor- en achternaam van opdrachtgever en leerling
• Geboortedatum van de leerling
• Adres van opdrachtgever en leerling
• E-mailadres van opdrachtgever
• (Mobiel) telefoonnummer privé/werk van opdrachtgever
• Bankrekeningnummer van opdrachtgever
• Schoolverloop en huidige groep van de leerling
• Gezinssamenstelling
• Positieve en belemmerende kind-, onderwijs- en gezinsfactoren, zoals o.a. werkhouding, concentratie, motivatie, zelfvertrouwen
• School (naam, adres en contactgegevens)
• Gegevens van school m.b.t. de ontwikkeling van de leerling
Deze gegevens verwerk ik, omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de begeleiding. Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens. Deze zijn vaak van invloed op de ontwikkeling van de leerling. Deze medische gegevens verwerk ik alleen met uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouder(s)/verzorger(s).

3. Doel van verwerking persoonsgegevens

De naam, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer van opdrachtgever worden gebruikt om contact op te nemen met de opdrachtgever en om facturen te versturen.

De hierboven genoemde persoonsgegevens, of een deel daarvan, gebruik ik voor de volgende doeleinden:
– Het invullen van het intakeformulier
– Het opstellen van een overeenkomst
– Het opnemen van contact en het toesturen van informatie
– Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school
(na toestemming van de ouders en leerkracht)
– Het uitvoeren van de begeleiding
– Het uitvoeren van een didactisch onderzoek en de verslaglegging hiervan
(indien nodig)
– Het opstellen van een Plan van Aanpak en de verslaglegging hiervan (na elke begeleiding documenteer ik kort wat er gedaan is en hoe dit verliep)

De initialen van het kind gebruik ik, zo nodig, bij websites waar digitale toetsen gemaakt kunnen worden. Met deze websites heb ik een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Je naam, de naam van je kind, je adres en e-mailadres worden gebruikt voor het opstellen en versturen van facturen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Middels een toestemmingsformulier geef je expliciet toestemming om contact op te nemen met de school van je kind voor overleg, het uitwisselen van relevante schoolgegevens omtrent de ontwikkeling van je kind en het aanmaken van accounts voor websites waar online toetsen afgenomen kunnen worden.
Gegevens zullen alleen gedeeld worden met derden na expliciete toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

5. Bewaartermijnen gegevens

De persoonsgegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.

Gegevens worden zowel digitaal als op papier vernietigd, 5 jaar nadat de leerling de praktijk heeft verlaten. Deze termijn wordt aangehouden om eventueel op een later tijdstip de informatie te kunnen raadplegen of verstrekken gedurende zijn of haar verblijf op de basisschool, nadat de leerling de praktijk reeds heeft verlaten.

Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie, die voor de belastingdienst van belang zijn, 7 jaar bewaard.

Gegevens, die ik na het einde van het begeleidingstraject niet verplicht meer hoef te bewaren, verwijder ik binnen 30 dagen na het beëindigen van het begeleidingstraject.

6. Beveiliging persoonsgegevens

RT Praktijk Stip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.
Verslagen, rapportages en facturen worden opgeslagen in de (zakelijke) cloud van Onedrive, van Microsoft.

Daarnaast worden gegevens op papier bewaard in een dossier per leerling in een gesloten omgeving.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rtpraktijkstip.nl

7. Rechten (Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen)

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dien dan schriftelijk een verzoek in. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht je die hebben, over hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga.

8. Cookies

RT Praktijk Stip maakt geen gebruik van cookies.

9. Wijzigingen

Het is mogelijk dat ik deze privacyverklaring moet wijzigen. Mocht dat tijdens het begeleidingstraject zijn, dan zal ik je daarvan direct op de hoogte stellen. Bovenin zal de laatst gewijzigde datum staan.